SIGURNOST KAO VIZIJA, ZAŠTITA KAO MISIJA, CILJ

DA LI JE ADEKVATNA POSTOJEĆA ZAŠTITA DECE U OBRAZOVNIM USTANOVAMA?

Ima li nešto više što bi trebalo ozbiljno da alarmira stručnu i širu javnost?

Ako je prioritet svakog društva da stvori bezbedne uslove u obrazovnim ustanovama, u kojima boravi veliki broj dece i omladine, zašto su one danas postale poligoni za razne incidente, počev od fizičkih obračuna, konzumiranja alkohola i opojnih droga, sve do najozbiljnijih kriminalnih aktivnosti čiji smo svedoci?!

Zašto se učenici/deca nedozvoljeno snimaju, pa se scene nasilja, pornografskih i drugih kompromitujućih sadržaja objavljuju na društvenim mrežama itd?!

Koraci do „Bezbedne škole“

Objedinjena elektronska baza podataka uz formiranje zajedničke platforme za obradu i analizu podataka dobijenih procenom rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za obrazovne ustanove u Srbiji bi donela brojne prednosti:

Brza identifikaciju rizika: Elektronski prikupljeni podaci omogućavaju brzu identifikaciju potencijalnih rizika i pretnji, često u realnom vremenu. To omogućava promptno reagovanje i minimizaciju rizika.

Analiza trendova: Elektronski sistemi omogućavaju kontinuiranu analizu podataka kako bi se identifikovali trendovi i uzroci bezbednosnih incidenata. Ova informacija može pomoći u boljem razumevanju uzroka i posledica, što vodi ka boljim strategijama zaštite.

Efikasnost resursa: Zajednička platforma za obradu podataka omogućava deljenje informacija između različitih obrazovnih ustanova. Ovo dovodi do efikasnije upotrebe resursa jer se iskustva i znanje mogu zajednički koristiti.

Smanjenje ljudske greške: Automatizacija procesa elektronske obrade podataka smanjuje rizik od ljudske greške prilikom analize i interpretacije informacija. Ovo povećava tačnost i pouzdanost analize.

Unapređenje preventivnih mera: Na osnovu elektronski prikupljenih podataka, obrazovne ustanove mogu identifikovati potencijalne pretnje i preduzeti preventivne mere pre nego što dođe do incidenata.

Fleksibilnost i skalabilnost: Elektronski sistemi su fleksibilni i mogu se lako prilagoditi promenama u okolini. Ova skalabilnost omogućava dodavanje novih izvora podataka ili proširenje sistema kako se potrebe za bezbednošću menjaju.

Procena rizika i pretnji sa kojima se svaka pojedinačna obrazovna ustanova u Srbiji suočava. Ovo uključuje pretnje kao što su provala, krađa, vandalizam, kriminal, nasilje, zloupotrebe, zlostavljanja ili zanemarivanja, požari, prirodne katastrofe, teroristički napadi itd..

Analiza će pružiti procenu trenutnog stanja bezbednosne normative i  sistema tehničke zaštite u obrazovnoj ustanovi. Ovo uključuje pregled postojeće opreme, tehnologije i procedura zaštite.

Analizom će se identifikovati sve potencijalne slabosti ili ranjive tačke u postojećem sistemu. Ovo obuhvata nedostatke u normativnoj, fizičkoj bezbednosti (npr. vrata, prozori, ograda, dvorište itd.) i tehničkoj bezbednosti (npr. nadzorne kamere, alarmni sistemi, pristupna kontrola itd.).

Proceniće se kapacitet postojećih sistema za odgovor na rizike i krizne situacije. Ovo uključuje procenu brzine reakcije, komunikacionih sistema i obuke osoblja za sigurnosne procedure.

Analizom će se utvrditi da li postojeći sistemi tehničke zaštite ispunjavaju sve pravne i regulativne zahteve u skladu sa zakonom. Ovo obuhvata i zahteve za zaštitu podataka, pristup i privatnost.

Na osnovu identifikovanih nedostataka i rizika, analiza će pružiti konkretne preporuke za poboljšanje sistema bezbednosti kao i sistema tehničke zaštite. Ove preporuke mogu uključivati unapređenje postojeće opreme, dodatne mere sigurnosti ili obuku.

Analiza bi trebala da sadrži plan implementacije preporuka za poboljšanje. Ovaj plan će odrediti prioritete i rokove za sprovođenje promena.

Analiza će takođe pružiti procenu troškova za sprovođenje preporuka, što će pomoći obrazovnoj ustanovi da planira budžet za unapređenje bezbednosti i sistema tehničke zaštite.

Nakon implementacije promena, analiza uključuje i plan za praćenje i evaluaciju sistema kako bi se osigurala njegova dugoročna efikasnost i uspešnost.

Da bi podigli bezbednost u obrazovnim ustanovama neophodni su još i:

Integracija sistema bezbednosti omogućava brzu detekciju i reakciju na incidente. Integracijom sistema i njihovim povezivanjem sa centrom za nadzor, odgovor na hitne situacije postaje brži i efikasniji. Hitni pozivi i obaveštenja se automatski prosleđuju relevantnim nadležnim organima.

Integracija sistema bezbednosti

Centralizovani nadzor omogućava bolje praćenje aktivnosti u i oko škole. Ovo pomaže u prevenciji incidenata i identifikaciji potencijalnih pretnji.

Nadzorni centri

Internet platforma treba da integriše svu normativu: zakone, pravilnike, procedure i ostalu dokumentaciju relevantnu za obrazovne ustanove, zajedno s mogućnošću prijave incidenata. Ovo uključuje centralizaciju informacija, pravnu usklađenost, transparentnost, efikasnost upravljanja, brza ažuriranja, poboljšanu saradnju, efikasnu incidentnu prijavu, analizu i praćenje, obaveštenost zaposlenih, naprednu pretragu, obuku i edukaciju osoblja, smanjenje pravnih rizika, pouzdanost i sigurnost, prilagodljivost, kontinuiranu podršku korisnicima, i druge. Ova platforma je ključna za obezbeđivanje usaglašenosti sa propisima, unapređenje efikasnosti, i očuvanje integriteta obrazovnog sistema.

Internet platforma „Bezbedna škola“

Centralizacija omogućava bolje upravljanje resursima kao što su kamere, alarmi i pristupne kontrole. To rezultuje boljom efikasnošću i smanjenjem troškova.

Bolje upravljanje resursima

Integracija sistema omogućava prikupljanje podataka o bezbednosti svih obrazovnih ustanova uključenih u projekat tokom vremena. Ovi podaci se mogu koristiti za analizu i identifikaciju obrazaca, što može pomoći u donošenju informisanih odluka za unapređenje bezbednosti svim zainteresovanim stranama: Ministarstvu prosvete, MUP-u, lokalnoj samoupravi, socijalnim službama, obrazovnoj ustanovi …

Praćenje i analiza podataka

Standardizacija sistema tehničke zaštite za sve obrazovne ustanove eliminiše nepotrebnu raznolikost opreme i tehnologije, što olakšava održavanje i upravljanje. Omogućava bolju kontrolu troškova jer se može koristiti ista ili kompatibilna oprema na svim obrazovnim ustanovama, smanjujući troškove nabavke i obuke osoblja, veću interoperabilnost između različitih sistema, olakšava integrisanje različitih komponenti različitih proizvođača sigurnosnih kamera, sistema za kontrolu pristupa i alarmnih sistema sa istim standardima i protokolima, konektivnost sa nadzornim centrima, čime se smanjuje i rizik od propusta u sigurnosnom sistemu.

Standardizacija sistema tehničke zaštite

Edukacija se odnosi na bezbednosna pravila i procedure a obuka za upravljanje svim vrstama rizika, sistemima bezbednosti i hitnim situacijama.

Edukacija i obuka

Povezivanje sa centrom za nadzor olakšava saradnju sa vlastima, policijom, hitnim i socijalnim službama i lokalnom samoupravom radi brže reakcije na ozbiljne incidente.

Saradnja

Integracija sistema može omogućiti brže obaveštenje roditelja o hitnim situacijama u školi, pružajući im mir i informacije o sigurnosti svoje dece.

Bolje informisanje roditelja

Iako može biti početnih troškova za implementaciju, dugoročno gledano, integracija sistema bezbednosti donosi uštede u vremenu i novcu.

Dugoročna ušteda

Stepen realizacije i posvećenosti projektu

Efikasnost modeliranja bezbednosti u školama: Ključni uticaji i ocenjivanje

Sistem bezbednosti i zaštite u obrazovnim ustanovama treba da se vrednuje na osnovu smanjenja rizika od pretnji – potencijalnih faktora rizika i primenjenih mera zaštite. Zbog kompleksnosti, neophodno je ocenjivanje primenjenih aktivnih mera i potreba za stalnim unapređenjem bezbednosti kroz stepene posvećenosti obrazovne ustanove u realizaciji projekta „Bezbedna škola“. Primenom ove metode isključuje se pristrasnost u ocenama prosečnih efekata koji se javljaju usled sistematskih razlika u uzorku obrazovne ustanove koja nije koristila aktivne mere predviđene ovim Projektom.

Projektom „Bezbedna škola“ predviđen je niz kvalitativnih postupaka za procenu koji se koriste, kao i težnja da svaka vizuelizacija kvantitativnih rezultata bude praćena odgovarajućim kvalitativnim deskripcijama kroz isticanje stepena realizacije i posvećenosti obrazovne ustanove brojem zvezdica, i to od jedne do pet zvezdica. Veći broj zvezdica označavao bi veći stepen realizacije i posvećenosti projektu Integrisani sistem bezbednosti „Bezbedna škola“ od strane obrazovne ustanove. U suštini, to bi predstavljalo činjenično stanje postignutih rezultata bezbednosne politike, a njeno dalje unapređenje, do pet zvezdica, bi imalo formu strateškog cilja, opredeljenja i principa koji bi se precizno i kvantitativno određivali (formulisali) kroz akcione planove.

Svrha ovakvog modeliranja je da unese jasnoću i preciznost implementirane bezbednosne politike u svrhu minimizacije pretnji po život, zdravlje i imovinu PREVENTIVNO.
Stepen realizacije i posvećenosti obrazovne ustanove vizualizovan kvantitativnim rezultatom:

Za sve korake implementacije i primene projekta „Bezbedna škola“ potrebno je raditi redovan monitoring sistema jednom godišnje a periodične preglede primene projekta na svakom objektu obrazovne ustanove najmanje jednom u šest meseci.

Pridružite nam se ili nas podržite u našem najznačajnijem projektu

REC aktivno radi na stvaranju sigurnijeg i podržavajućeg okruženja u obrazovnim ustanovama, čime doprinosi ne samo fizičkoj bezbednosti već i emocionalnom i mentalnom blagostanju učenika, zaposlenih, roditelja/staratelja i očuvanju integriteta obrazovnog sistema.

POZIVAMO SVE KOJI MOGU DA POMOGNU U REALIZACIJI OVOG PROJEKTA NA BILO KOJI NAČIN DA NAM SE PRIDRUŽE!

Ima li nešto više što bi trebalo ozbiljno da alarmira stručnu i širu javnost?

U saradnji sa GloSec-om smo pokrenuli ažuriranje projekata „Bezbedna škola“ sa konkretnim odgovorima na nove pretnje i izazove. U pisanju nove verzije projekta „Bezbedna škola“ učestvuju mnogi priznati stručnjaci, svako od njih u svojoj oblasti. Do izlaska ažurirane verzije projekta „Bezbedna škola“ prethodni projekat je u potpunosti primenljiv!