APLIKACIJA

Akter je aplikacija za procenu rizika koja prati zahteve i strukturu standarda SRPS A.L2.003:2017 Procena rizika – bezbednost i otpornost, savremenim informatičkim rešenjem za podršku organizacijama i menadžerima bezbednosti u izradi Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Najlakši i najbrži način profesionalne izrade akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja 100% u skladu sa zakonom  i standardom SRPS A.L2.003:2017.

Bezbednost je složeno polje pravila i odgovornosti koji su ključni za celokupno funkcionisanje neke organizacije. Osim toga, pitanje bezbednosti se smatra strateškim faktorom. Svi oni koji su uključeni u više oblasti poslovanja su u poziciji da moraju da razmatraju, dokumentuju i obrađuju ogromne količine informacija. Zapanjujuće je da mnoge kompanije uprkos razvoju novih savremenih rešenja i dalje ovakve zadatke pokušavaju da odrade „ručno“. Posledica: dodatni rad koji bespotrebno troši resurse vaše organizacije i vas kao Menadžera bezbednosti.

Aplikacijom AKTER sada možete uštedeti vreme koje vam može pomoći da postignete svoje ciljeve mnogo brže i sa mnogo manje napora. Veb-bazirani softverski alat AKTER upravo predstavlja jedno takvo rešenje savremene informatičke tehnologije. To je alat za lakšu i efikasniju realizaciju aktivnosti upravljanja rizicima sa ciljem da se obezbedi što veći stepen bezbednosti a uštedi vreme potrebno za izračunavanje verovatnoće, kritičnosti, nivoa i stepena rizika, kategorije rizika i njegove prihvatljivosti, pri čemu se isključuje mogućnost ljudske greške kod izračunavanja.

Oblasti predviđene Zakonom o privatnom obezbeđenju i standardom SRPS A.L2.003 Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika su sada konsolidovane i sa lakoćom se mogu izvršiti pomoću pojedinačnih modula AKTER-a. Rezultat su podaci o bezbednosti koji su organizovani i ažurirani i daju pregled svih rizika u jednom dokumentu!
Aplikacija je namenjena svim poslodavcima bez obzira na veličinu preduzeća i delatnosti kojom se bave, stručnjacima za bezbednost, menadžerima, pravnim licima sa licencom, i dr.

Dugogodišnjim radom u sistemu bezbednosti uvideli smo brojne probleme koji se najčešće javljaju u praksi usled neadekvatnog upravljanja rizikom. Vođeni tom činjenicom odlučili smo da upravljanje informacijama olakšamo kroz izradu jednog ovakvog softerskog paketa i na taj način celokupno upravljanje sistemom bezbednosti u nekoj organizaciji podignemo na jedan viši i profesionalniji nivo.
Za izradu ovog aplikativnog rešenja u koji smo uložili dosta rada, angažovali smo najbolje stručne konsultante iz sistema bezbednosti u Srbiji. Sinergijom i zajedničkim radom dve potpuno različite branše (Bezbednosti i IT tehnologija) nastala je profesionalna veb aplikacija za procenu rizika i izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Bez lažne skromnosti možemo da kažemo da je ovo najbolja platforma koja se trenutno može naći na tržištu Srbije.

KONTAKT

Imajući u vidu da aktivnosti na proceni rizika mogu da zahtevaju i timski rad, softverski paket ima potpunu podršku za simultani i uporedni rad više članova tima na istom projektu.

Postupak procene rizika podrazumeva prikupljanje velikog broja informacija njihovo unošenje u softverski paket Akter koji na osnovu njih vrši procenu rizika.

Za svaku identifikovanu opasnost i procenjen rizik Menadžeru rizika je ostavljena mogućnost unosa odgovarajućih mera, što je za organizaciju za koju se radi akt, veoma značajno za sprovođenje daljih aktivnosti, izradu štampanog izveštaja i izradu revizije procene. Postupak procene rizika se završava posle kompletiranja upitnika i unosa mera za smanjenje rizika.

BESPLATNO korišćenje aplikacije AKTER licenciranim pravnim licima za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za obrazovno-vaspitne ustanove.

BESPLATNO korišćenje aplikacije AKTER licenciranim pravnim licima za obuku (O1) za dobijanje licence za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja po Zakonu o privatnom obezbeđenju.

Telefon za informacije: +381 60 71 75 002 

KONTAKT

Izrada Akta pre Aktera je trajala

minimum 30 dana

ukoliko se obrađuju svih 11 oblasti kako je definisano standardom SRPS A.L2.003 i zakonom (OPA, PR, PPR, BZR, PZR, ELM, EKS, HR, ZZS, ISO, IKT)
Izrada akta je podrazumevala ručni unos podataka u razne tabele kako je definisano standardom SRPS A.L2.003, ručno izračunanje verovatnoće, kritičnosti, nivoa i stepena rizika, kategorije rizika i njegove prihvatljivosti…uz veliku mogućnost računske greške.

Izrada Akta sa Akterom traje

maksimum 5 do 7 dana

sa obrađenih svih 11 oblasti kako je definisano standardom SRPS A.L2.003 i zakonom(OPA, PR, PPR, BZR, PZR, ELM, EKS, HR, ZZS, ISO, IKT)

Mogućnost izbora predefinisanih mera za ublažavanje rizika u skladu sa evidentiranim rizicima – za svaku oblast… kao i mogućnost unosa novih mera

USLOVI I ODREDBE KORIŠĆENJA APLIKACIJE AKTER